Posláním ZUŠ není jen vzdělávání v konkrétním uměleckém oboru, ale také rozvíjení kulturně společenských hodnot, výchova zdravě sebevědomých mladých lidí s citem pro morální hodnoty společnosti. Je koncipováno jako dlouhodobé a systematické. ZUŠ poskytuje základy vzdělávání v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru. Vydává vysvědčení, po ukončení příslušného stupně absolventské vysvědčení.

1. stupeň studia má sedm ročníků, 2. stupeň studia má čtyři ročníky. Škola nabízí i studium pro dospělé. Učební plán tohoto studia odpovídá učebnímu plánu studia 2. stupně příslušného oboru a studijního zaměření. Učitel může dospělému žákovi připravit individuální plán.

ZUŠ jsou školy zařazené v síti škol a vzdělávání v nich se řídí školským zákonem a Vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Přijímací řízení ZUŠ Fantazie pro školní rok 2021/2022

Během měsíce června, července a srpna se lze ke studiu zvoleného studijního zaměření Hudebního oboru nebo studia Výtvarného oboru přihlásit elektronicky na našem webu. Talentové zkoušky proběhnou během prvního týdne měsíce září již v nové budově Waldorfské ZŠ, MŠ a SŠ Olomouc- Hejčín. Přesný termín konání zkoušek bude vyvěšen na webu školy a oznámen zákonným zástupcům na jejich emailovou adresu.

Kritéria pro přijetí ke studiu:

Předpokladem k přijetí je prokázání talentu absolvováním talentové zkoušky ve zvoleném oboru.

Při přijímání je zohledněna volná kapacita vyučovaného předmětu. Ke studiu se mohou hlásit děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2021 a starší. Děti od 7 let jsou přijímány a zařazovány do ročníků i bez absolvování přípravného studia.

Nabízíme také studium pro dospělé.

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání podchycuje a komplexně a systematicky rozvíjí hudební nadání dětí. Probouzí v nich smysl pro krásu hudby, prohlubuje duševní život a ovlivňuje také utváření jejich hlubších vztahů k životu i okolí. Poskytuje přípravu pro uplatnění v souborech různých žánrů, připravuje pro studium na konzervatoři.

Vyučujeme:

 • Populární zpěv
 • Klasický zpěv
 • Hra na klavír
 • Hra na klasickou kytaru
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na lesní roh

Obsah přijímací zkoušky:

 1. Zpěv libovolné lidové písně
 2. Intonace – zopakování hraného tónu, rozlišení tónů – počet, výška apod.
 3. Rytmus – opakování rytmických vazeb potleskem

Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, představivost, estetické cítění, zručnost a tvořivost. Žák se učí pojmenovávat a porovnávat znaky a prvky výtvarného vyjadřování, s nimi i svoje pocity, postřehy a myšlenky. Navazuje a prohlubuje výtvarné vztahy, reflektuje názory druhých a respektuje odlišný výtvarný projev. Porozumění výtvarnému jazyku mu pomáhá nalézat celoživotní vztah k výtvarné kultuře.

Obsah přijímací zkoušky:

 1. Umístění tvaru do formátu, přepis reálného tvaru, linie a plocha, cit pro barevnost
 2. Fantazie, kreativita

Literárně-dramatický obor je určen všem dětem, které si rády hrají, mají v oblibě knížky a divadlo. Vychovává osobnosti, pro které se cílené, soustředěné vystupování na veřejnosti a tvořivá práce v kolektivu stává samozřejmostí.

Slučuje zábavu a tvořivost s praktickými cvičeními na pozornost, paměť, artikulaci, improvizaci, dechová cvičení a správné držení těla.

Procvičováním krátkých textů, básniček a jazykolamů, prováděním hlasových a dechových cvičení kultivuje všechny složky mluveného projevu.

Obsah přijímací zkoušky:

 1. Mluvní dovednosti- přednes říkadla, básně, vyprávění, hlasité čtení, převyprávění textu
 2. Rytmus- vytleskávání jména, rytmu apod.

METODICKÝ POKYN HLAVNÍ HYGIENIČKY ČESKÉ REPUBLIKY
K JEDNOTNÉMU POSTUPU KHS PRO NAŘIZOVÁNÍ KARANTÉNY VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Close Menu